องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 256
account_circle สำนักปลัด
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา
(จ่าเอก วิทยา ชานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(จ่าเอก วิทยา ชานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวมยุรี กวนคอนสาร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวมยุรี กวนคอนสาร)
นักทรัพยากรบุคคล
(จ่าเอกสุวรรณ์ สุพร)
นักป้องกันฯ
(จ่าเอกสุวรรณ์ สุพร)
นักป้องกันฯ
(นางสาวสมาน ตลับเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวสมาน ตลับเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสัญญา ทองกระจ่าง)
นิติกร
(นายสัญญา ทองกระจ่าง)
นิติกร
(นางอัฉราวดี แสวงสุข)
นักพัฒนาชุมชน
(นางอัฉราวดี แสวงสุข)
นักพัฒนาชุมชน
(นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายนิคม ภูมิคอนสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายนิคม ภูมิคอนสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายธนวัฒน์ มาเจริญพร)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายธนวัฒน์ มาเจริญพร)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวสุดารักษ์ ภิรมณ์ไกรภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวสุดารักษ์ ภิรมณ์ไกรภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนาวิญ แย้มอดุลย์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนาวิญ แย้มอดุลย์)
พนักงานขับรถยนต์
นายวรวุฒิ ต่ออำนาจ
พนักงานวิทยุ
นายวรวุฒิ ต่ออำนาจ
พนักงานวิทยุ
(นางสุวรรณา แย้มอดุลย์)
แม่ครัว
(นางสุวรรณา แย้มอดุลย์)
แม่ครัว
(นายเอกรัตน์ ตู้ภูมิ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเอกรัตน์ ตู้ภูมิ)
คนงานประจำรถขยะ
(นางสาว ศิรินันท์ นาคมั่น)
ประชาสัมพันธ์
(นางสาว ศิรินันท์ นาคมั่น)
ประชาสัมพันธ์
(นางสาว สุธิษา แสนตา)
ปฎิบัติงานธุรการ
(นางสาว สุธิษา แสนตา)
ปฎิบัติงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร