messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
account_circle สำนักปลัด
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0864505449
(นายสุเทพ มีศรีแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวมยุรี กวนคอนสาร)
นักทรัพยากรบุคคล
(จ่าเอกสุวรรณ์ สุพร)
นักป้องกันฯ
(นางสาวสมาน ตลับเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสัญญา ทองกระจ่าง)
นิติกร
(นางอัฉราวดี แสวงสุข)
นักพัฒนาชุมชน
(นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายนิคม ภูมิคอนสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายธนวัฒน์ มาเจริญพร)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวสุดารักษ์ ภิรมณ์ไกรภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนาวิญ แย้มอดุลย์)
พนักงานขับรถยนต์
นายวรวุฒิ ต่ออำนาจ
พนักงานวิทยุ
(นางสุวรรณา แย้มอดุลย์)
แม่ครัว
(นายเอกรัตน์ ตู้ภูมิ)
คนงานประจำรถขยะ

× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา