messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0864505449
(นายสุเทพ มีศรีแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางนฐพร ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายพิเชษฐ์ บุญโสภิณ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา