องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
มอบบ้านแก่ครัวเรือนผู้ยากไร้
รายละเอียด : นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้มอบหมายให้รองนายก อบต. นายสถิตย์ บุดดาสารและนายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลทุ่งนาเลา จ่าเอกมานพ ทิพย์รักษ์ และพัฒนาอำเภอคอนสาร นายกิจจา นิรภูมิ รวมถึงกำนัน ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม. สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายชาญณรงค์ ปลื้มกมล หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งนาเลา 2. นางแจ้ว กาบแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งนาเลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวนหลังละ 50,000 บาท โดยการประสานงานของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ในการดำเนินการสร้าง ทั้ง 2 หลัง ได้รับความร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้างจาก ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่
ผู้โพส : admin